تلفن تماس :

۰۲۳-۳۳۶۲۸۲۲۹

 

آدرس : سمنان ، مهدیشهر ، شهرک یازده هکتاری ، خیابان آیت الله مدنی ، ۱۰ متری اول ، منزل ششم