مرور رده

ضرب المثل

بخیل سومی را خدا بکشد

داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد اگر کسی در زندگی خسیس باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل…